دستور رئیس جمهور سوریه برای کاهش عوارض انتقال سند ملک و ثبت