درباره ما

درباره نورالفرات

درباره نورالفرات

بازار کشورهای منطقه به دلیل اهمیت استراتژیک خاورمیانه و همچنین پیچیدگی منافع بازیگران مختلف، از جمله بازارهایی در جهان است که حضور در آنها تنها به دلایل اقتصادی و منطبق بر نظر بازار آزاد نیست.

کشورهای بزرگ همواره سعی داشته اند علاوه بر حضور نظامی، سیاسی و فرهنگی، حضور اقتصادی خود را نیز تقویت کرده و بازارهای مشترک منطقه غرب اسیا و شمال آفریقا را از انحصار یکدیگر خارج کنند.

در همین راستا و با درنظر گرفتن نقش ایران در منطقه، پیش بینی می شود که در آینده نزدیک، ایران نیز به ورود هرچه اثرگذارتر در بازارهای اقتصادی منطقه روی آورد و آنچه در مورد صادرات به بازار عراق انجام شد را در کشورهای دیگر نیز پیاده کند.

لذا با پیش بینی گسترش فعالیت های اقتصادی ایران در این حوزه، ما به عنوان تعدادی از مدیران جوان و با انگیزه تصمیم گرفتیم که در زمینه تجارت و سرمایه گذاری منطقه ای، کار خود را شروع کرده و بازار هدف خود را نیز کشورهای همسو و همپیمان با ایران قرار دادیم.