کشاورزی در وسریه

20 جولای 2022
کشاورزی و دامپروری سوریه پس از سال 2011

کشاورزی سوریه و دامپروری پس از سال 2011

سقوط فاجعه بار کشاورزی سوریه در اثر جنگ در بین سالهای ۲۰۱۱تا ۲۰۱۲،وضعیت کشاورزی سوريه شاهد تفاوت چندان مشخصی نبود. علت اين امر عدم تغییرات مشهود […]