۱۸.۳ میلیارد لیر سود برای شرکت های صنایع شیمیایی سوریه