کالاهای صادراتی به سوریه چه ویژگی هایی باید داشته باشد