کالاهایی که واردات آنها به سوریه از سوی دولت این کشور مجاز شده