پیشنهادات وزیر اقتصاد برای رفع موانع همكاری اقتصادی ایران و سوریه