نقش حیاتی اتاق های بازرگانی و صنایع در فعال کردن تجارت آزاد با اتحادیه عرب