معاون اردوغان:مناسبات با سوریه تا سطح روابط مستقیم ارتقاء می یابد