فرصت خوب برای صادرات پسته به سوریه در دوران پساکرونا