عزم تهران و دمشق بر اجرایی شدن توافقات درمانی و پزشکی دو کشور