طرح های نفتی ارائه شده برای حل مشکلات سوریه و کردها