صادرات روزانه ۷۰۰ تن سبزی و میوه به عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس