سوریه به دنبال همکاری با عمان در زمینه امنیت ارتباطات