سقوط ۶۰ تا ۹۰ درصدی صادرات ایران به کشورهای آفریقایی