راه‌اندازی سوئیفت داخلی میان بانک مرکزی ایران و سوریه