راهکار اقتصاد غیردلاری حرکت به سمت اتحادیه های اقتصادی جدید است