درآمد بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت (تجارت با سوریه)