حمایت از صادرات سوریه و تسهیل رویه های صادرات به کشورهای همسایه این کشور