تفاهم نامه بین سوریه و پاکستان برای همکاری در زمینه گردشگری و سرمایه گذاری