تسهیل انتقال خطوط تولید به حلب(سرمایه گذاری در سوریه)