تجارت با کشور های آفریقایی از مسیر سوریه و فرصت هایی که از دست ایران میروند