تاکید وزیر صنایع سوریه بر لزوم اجرایی شدن توافق نامه های امضاء شده با ایران