تاکید نخست وزیر سوریه بر همکاری تجاری با اتاق مشترک ایران و سوریه