تاکید شورای وزیران سوریه بر اهمیت تامین لوازم کشاورزی