تامین مالی برای ۱۰ پروژه در حماه توسط بانک تجارت سوریه