برگزاری نشست آستانه درباره سوریه در اواخر ماه جاری