بانک مسکن سوریه به سیستم پرداخت الکترونیک متصل می شود