ایران و سوریه در حوزه سلامت تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند