اگر سوریه تجارت قدرتمندی داشته چرا با ایران رابطه برقرار نکرده