آمادگی برای تاسیس دفتر منطقه‌ای غرب آسیای اتحادیه بین‌المجالس