25 فوریه 2023
مشکلات عمده کار با سوریه

مشکلات عمده کار با سوریه

عدم وجود مسیر ترانزيت زمینی کالا بین دو کشور (ايران – عراق – سوريه)  حمل و نقل: بدلیل نبود بار کافی برای ارسال از طريق دريا، […]