نمایشگاه در سوریه

25 فوریه 2023
فعاليت هاى نمایشگاهى و هيأت هاى تجارى سوریه

فعاليت هاى نمایشگاهى و هيأت هاى تجارى سوریه

يكى از شیوه هاى تبلیغ و معرفى محصولات غیرنفتى صادراتى ايران و نفوذ به بازار سوريه، برگزارى نمايشگاه هاى عمومى و اختصاصى در اين کشور است. […]