صنایع در سوریه

20 ژوئن 2022

صنایع پتروشيمی در سوریه

میزان تولید محصولات پتروشیمی طی سالهای ۲۰۱۴-۲۰۱۶ درصد کمی افزايش يافته است که نمودار ۵۴ نماينگر آن است.   نفت سیاه، ديزل و بنزين سوپر جزء […]
20 ژوئن 2022

صنایع داروسازی در سوریه

طبق اطلاعات بدست آمده از وضعیت تولید در صنايع داروسازی سوريه، براساس نمودار زير میزان تولید دارو طی سالهای ۲۰۱۴-۲۰۱۶ افزايش يافته است.   نمودار زير […]