سرمایه گذاری ایران در سوریه

25 فوریه 2023
-سرمایه گذاری ایران در سوریه

-سرمایه گذاری ایران در سوریه

 در سطح اقتصادی از اهم همكاری های به عمل آمده میان ايران و سوريه میتوان به پروژه های مهمی چون اجرای پروژه های راه و […]