15 نوامبر 2020
کمبود شدید آرد و گندم در سوریه

کمبود شدید آرد و گندم در سوریه

?در پی گرانی های اخیر و کمبود واردات گندم و آؤد، قیمت هر کیلو نان به 1200 لیر رسیده است و مشکلات معیشتی مردم را روزافزون […]