حمل بار به لبنان

حمل بار به لبنان

حمل بار به لبنان عموما از دو طریق دریایی و ترکیبی انجام می شود که مسیر ترکیبی از طریق ترکیه عمومیت بیشتری دارد.

حمل بار به ترکیه از طریق لبنان

حمل بار به لبنان از طریق سوریه و عراق