حمل بار به لبنان

حمل بار به لبنان

حمل بار به لبنان عموما از دو طریق دریایی و ترکیبی انجام می شود که مسیر ترکیبی از طریق ترکیه عمومیت بیشتری دارد.

حمل بار به ترکیه از طریق لبنان

ترکیه به لیل دسترسی به آبهای مدیترانه ای، یکی از شاهراه های اصلی صادرات کالا به لبنان است و بسیاری از کالاهای ایرانی از همین مسیر به لبنان منتقل می شوند. هم مرز بودن با ایران، ترکیه را به مطمئن ترین مسیر ترکیبی ارسال کالا به لبنان تبدیل کرده است.

حمل بار به لبنان از طریق سوریه و عراق

حمل بار به لبنان از سوریه و عراق مسیر بسیار پرچالشی دارد و شرایط بی ثباتی برای انجام آن پیش روی تجار قرار دارد. سوریه از طریق مرزهای جنوبی با لبنان و همچنین دسترسی بندری به بنادر لبنان، یکی از تامین کنندگان قدیمی لبنان بوده است و در حال حاضر بعد از جنگ سوریه، به دنبال بازیابی جایگاه پیشین خود در تامین بازار لبنان است. عراق نیز به عنوان واسط، تامین کننده برخی کالاهای لبنان بوده است که عمده این کالا از چین و ایران تامین می شده است.