ارتباط ایران با سوریه

27 نوامبر 2022
زیرساخت های ارتباطی سوریه

زیرساخت های ارتباطی سوریه

 کشور سوريه داراى ۷۲۶/۲ میلیون خط تلفن (در حال استفاده) در سال ۲۰۱۷ می  باشد. تعداد خطوط تلفن همراه در اين کشور در سال ۲۰۲۰ ،۳۱/۱۴میلیون […]