20 ژوئن 2022
کشاورزی و دامپروری سوریه پيش از سال 2011

کشاورزی سوریه پيش از سال 2011

سوريه به صورت طبیعی دارای آب و هوای مديترانه ای و میزان قابل قبولی از آب های سطحی جاری، زيرزمینی و ذخیره شده، بارندگی متوسط و […]
20 ژوئن 2022
کشاورزی و دامپروری در سوریه

کشاورزی و دامپروری در سوریه

اين نوشتار گزارشی جامع و تحلیلی از وضعیت فعلی و زمینه های توسعه صادرات و واردات در بخش کشاورزی با سوريه می باشد که از سوی […]
20 ژوئن 2022

صنایع پتروشيمی در سوریه

میزان تولید محصولات پتروشیمی طی سالهای ۲۰۱۴-۲۰۱۶ درصد کمی افزايش يافته است که نمودار ۵۴ نماينگر آن است.   نفت سیاه، ديزل و بنزين سوپر جزء […]
20 ژوئن 2022

صنایع داروسازی در سوریه

طبق اطلاعات بدست آمده از وضعیت تولید در صنايع داروسازی سوريه، براساس نمودار زير میزان تولید دارو طی سالهای ۲۰۱۴-۲۰۱۶ افزايش يافته است.   نمودار زير […]
15 ژوئن 2022
صنایع نساجی در سوریه

صنایع نساجی در سوریه

طبق داده های موجود از میزان تولید منسوجات در کشور سوريه تغییرات میزان تولید منسوجات به واحد تن در سال های ۲۰۱۴-۲۰۱۶ به شرح زير است: […]
02 ژوئن 2022

صنعت برق در سوریه

طبق نمودار زير که نشان دهنده مقادير تولید برق از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ در سوريه می باشد، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ تولید برق در […]
31 می 2022
صنعت در سوریه

صنعت در سوریه

بخش صنايع سوريه از جمله بخش هاى توسعه نیافته اين کشور محسوب میگردد و ۱۹ درصد از سهم تولید ناخالص داخلى اين کشور را تشكیل می […]
31 می 2022
ميادین نفت و گاز سوریه

ميادین نفت و گاز سوریه

با توجه به داده های موجود در سال ۲۰۱۰ همانطور که در جدول آورده شده است بزرگترين میدان نفتی سوريه مصفاه بانیاس در تكرير النفط می […]
30 می 2022
نفت و گاز سوریه

نفت و گاز در سوریه

نفت براى کشور سوريه به عنوان ستون فقرات اقتصادى اين کشور محسوب میگردد و میزان ذخاير نفتی سوريه ۲/۴ میلیارد بشکه و میزان ذخاير گاز طبیعى […]