گفتگوهای سوریه و ایران برای تقویت همکاری ها در زمینه پروژه های آب و صنعت