گفتگوهای سوریه و ایران برای تقویت همکاری ها در زمینه های نفت و منابع معدنی