کمیسیون حمل و نقل اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه تشکیل شد