وزارت حمل و نقل سوریه صید ماهی در مناطق ساحلی را ممنوع کرد