فعالیت تجاری در سوریه و هشت فرصت و مزیت کم نظیر برای شرکت های ایرانی