صادرکنندگان دیگر الزامی به فروش ارز به سامانه نیما ندارند