سرمایه گذاری در سوریه و سوالاتی مهم که قوانین سوریه به آن پاسخ می دهد