سازمان توسعه تجارت کمکی به تقویت صادرات ایران به سوریه نمی‌کند