دمشق باید نقش منطقه ای و بین المللی خود را بازپس گیرد