جنگ اقتصادی نتوانست ایران و سوریه را از راهشان بازدارد