ایحاد بستر معرفی بخش خصوصی کشورمان به بخش خصوصی سوریه